ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม / ชมรม (ม.ปลาย) / กิจกรรมบูรณาการ


โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน

หมายเหตุ

1

15 พ.ค. 62

นักเรียนลงทะเบียน

เลือกกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

http://skb-act.com

ผ่านมือถือ/หรือคอมพิวเตอร์

2

24 พ.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

3

31 พ.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

4

7 มิ.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

5

14 มิ.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

6

21 มิ.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

7

28 มิ.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

8

5 ก.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

9

12 ก.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

หอประชุม

10

19 ก.ค. 62

สอบกลางภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

11

26 ก.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

หอประชุม

12

2 ส.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

13

9 ส.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

14

16 ส.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

15

23 ส.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

16

30 ส.ค. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

17

6 ก.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

18

13 ก.ย. 62

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

19

20 ก.ย. 62

นำเสนอผลงาน

จัดแสดงผลงานชุมนุม

บอร์ดนิทรรศการ

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการประเมิน

20

27 ก.ย. 62

สอบปลายภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

 

โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน

หมายเหตุ

1

17 พ.ค. 62

ประชุม/กำหนดกิจกรรมชมรม

ใบสมัคร/เสนอจัดตั้งกิจกรรมชมรม

หอประชุม

2

24 พ.ค. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

3

31 พ.ค. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

4

7 มิ.ย. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

5

14 มิ.ย. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

6

21 มิ.ย. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

7

28 มิ.ย. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

8

5 ก.ค. 62

กิจกรรมชมรม

ดำเนินการตามกำหนดการชมรม

9

12 ก.ค. 62

แสดงผลงานกิจกรรมชมรม

บอร์ดนิทรรศการ

หอประชุม

10

19 ก.ค. 62

สอบกลางภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

11

26 ก.ค. 62

ประชุม/กำหนด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

เขียนโครงการ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

หอประชุม

12

2 ส.ค. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

13

9 ส.ค. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

14

16 ส.ค. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

15

23 ส.ค. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

16

30 ส.ค. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

17

6 ก.ย. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

18

13 ก.ย. 62

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้

19

20 ก.ย. 62

จัดทำแฟ้มรายงาน

นำเสนอผลงาน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์

บอร์ดนิทรรศการ

ครูที่ปรึกษาส่งผลชมรมและกิจกรรม

สาธารณประโยชน์

20

27 ก.ย. 62

สอบปลายภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

 

 

โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมบูรณาการ วันพฤหัสบดี คาบ 9

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

1

16 พ.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ก.7-003

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษา

นิเทศ กำกับ ติดตาม

2

23 พ.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ก.7-003

3

30 พ.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ก.7-003

4

6 มิ.ย. 62

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

ประชุม/กำหนดกิจกรรม

5

13 มิ.ย. 62

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

ดำเนินการตามกำหนดการ

6

20 มิ.ย. 62

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ประชุม/กำหนดกิจกรรม

7

27 มิ.ย. 62

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ดำเนินการตามกำหนดการ

8

4 ก.ค. 62

น้อมนำศาสตร์พระราชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุม/กำหนดกิจกรรม

9

11 ก.ค. 62

น้อมนำศาสตร์พระราชา

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินการตามกำหนดการ

10

18 ก.ค. 62

สอบกลางภาค

หน้าที่พลเมือง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

รวบรวมงานและภาระงาน

นำภาระงาน/ชิ้นงาน คิดคะแนนผลการเรียนรู้

11

25 ก.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ 4 สาระ

ใบงาน/ภาระงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ได้มอบหมาย

 

12

1 ส.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ 4 สาระ

ใบงาน/ภาระงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

13

8 ส.ค. 62

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ 4 สาระ

ใบงาน/ภาระงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

14

15 ส.ค. 62

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

รวบรวมสรุปงานตามเอกสารคู่มือดำเนินการ

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษา

นิเทศ กำกับ ติดตาม

15

22 ส.ค. 62

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

รวบรวมสรุปงานตามเอกสารคู่มือดำเนินการ

16

29 ส.ค. 62

น้อมนำศาสตร์พระราชา

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวบรวมสรุปงานตามเอกสารคู่มือดำเนินการ

17

5 ก.ย. 62

หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริต

จัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามผลการเรียนรู้ที่ไม่ครบถ้วน

ครูที่ปรึกษา

นำภาระงาน/ชิ้นงาน คิดคะแนนผลการเรียนรู้

18

12 ก.ย. 62

หน้าที่พลเมือง/ต้านทุจริต

รวบรวมงานและภาระงาน

ในแต่ละสัปดาห์

19

19 ก.ย. 62

รวบรวมเอกสาร ชิ้นงาน

ภาระงาน

เอกสาร ใบงาน ภาระงาน

ส่งกลุ่มบริหารงานที่ได้มอบหมาย

20

26 ก.ย. 62

สอบปลายภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-