ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม / ชมรม (ม.ปลาย) / กิจกรรมบูรณาการ


โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”

ปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน

หมายเหตุ

1

19 พ.ค. 66

นักเรียนลงทะเบียน

เลือกกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

https://skb.activities-club.com/

ผ่านมือถือ/หรือคอมพิวเตอร์

2

26 พ.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

3

1 มิ.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

4

9 มิ.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

5

16 มิ.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

6

23 มิ.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

7

30 มิ.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

8

7 ก.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

9

14 ก.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

 

10

21 ก.ค. 66

สอบกลางภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

11

28 ก.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

 

12

4 ส.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

13

11 ส.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

14

18 ส.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

15

25 ส.ค. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

16

1 ก.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

17

8 ก.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

18

15 ก.ย. 66

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

19

22 ก.ย. 66

นำเสนอผลงาน

จัดแสดงผลงานชุมนุม

บอร์ดนิทรรศการ

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการประเมิน

20

29 ก.ย. 66

สอบปลายภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-