ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม / ชมรม (ม.ปลาย) / กิจกรรมบูรณาการ


โรงเรียนชลบุรี“สุขบท”

ปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ภาระงาน/ชิ้นงาน

หมายเหตุ

1

16-20 พ.ค. 65

นักเรียนลงทะเบียน

เลือกกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

https://skb.activities-club.com/

ผ่านมือถือ/หรือคอมพิวเตอร์

2

27 พ.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

3

3 มิ.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

4

10 มิ.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

5

17 มิ.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

6

24 มิ.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

7

1 ก.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

8

8 ก.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

9

15 ก.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

 

10

22 ก.ค. 65

สอบกลางภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-

11

29 ก.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

 

12

5 ส.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

สถานที่นัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม

นิเทศ กำกับ ติดตาม

13

12 ส.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

หยุดวันแม่แห่งชาติ

14

19 ส.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

15

26 ส.ค. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

16

2 ก.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

17

9 ก.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

18

16 ก.ย. 65

กิจกรรมชุมนุม

ดำเนินการตามกิจกรรมชุมนุม

19

23 ก.ย. 65

นำเสนอผลงาน

จัดแสดงผลงานชุมนุม

บอร์ดนิทรรศการ

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งผลการประเมิน

20

30 ก.ย. 65

สอบปลายภาค

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

-